Algemene voorwaarden

 TSB Infra Solutions
Versie mei 2018

Artikel 1 – Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) wordt bedoeld onder: TSB: de vennootschap onder firma TSB Infra Solutions, ingeschreven in het handelsregister onder nr. 70125406, btw nr: NL858152794B01, gevestigd te (2665 HM) Bleiswijk aan de Leeuwenhorststraat 13. Andere partij: iedere partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een overeenkomst met TSB aangaat en/of aan wie TSB een aanbieding heeft uitgebracht waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Overeenkomst: iedere overeenkomst, langs welke weg ook tot stand gekomen, tussen TSB en de andere partij, elke wijziging daarvan en/of aanvulling daarop, inclusief technische documentatie, en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten door TSB voor de andere partij, die tussen TSB en de andere partij tot stand komt op basis van een overeenkomst. Toepasselijkheid van de Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: “BW”), ongeacht de manier waarop deze is gegeven, is uitdrukkelijk uitgesloten. Producten: alle zaken, materialen en/of uitrusting, inclusief ontwerpen, installaties en geschreven adviezen en rapporten, die TSB levert in relatie tot een overeenkomst. Werkzaamheden: alle diensten die door, of in opdracht van, (medewerkers van) TSB worden verricht voor of namens de andere partij, die direct of indirect betrekking hebben op een overeenkomst.

2. Deze voorwaarden zijn op alle overeenkomsten met TSB van toepassing, ook als hierbij derden worden betrokken. Toepasselijkheid van door een andere partij gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Als door rechterlijke tussenkomst bepalingen in deze voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden en zal TSB in plaats daarvan bepalingen ter vervanging vaststellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepaling in acht wordt genomen.

4. Als TSB stilzwijgend afwijking van deze voorwaarden toestaat, doet dit niets af aan haar recht alsnog directe en strikte naleving van de voorwaarden te eisen. De andere partij kan nooit enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat TSB deze voorwaarden soepel toepast of niet steeds stipte naleving verlangt.

5. Onduidelijkheden over de inhoud van de voorwaarden of situaties die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld naar de geest van deze voorwaarden.

6. De partij met wie eenmaal onder deze voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend akkoord te zijn gegaan met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met TSB gesloten overeenkomsten.

Artikel 2 – Aanbiedingen en overeenkomsten 1. Alle offertes en andere aanbiedingen van TSB zijn vrijblijvend. Aanbiedingen blijven 30 dagen geldig, tenzij een andere termijn voor aanvaarding is genoemd. Als TSB kosten heeft gemaakt bij het opstellen van een offerte of aanbieding, mag hij die kosten bij de verzoeker in rekening brengen.

2. Overeenkomsten tussen TSB en de andere partij komt slechts tot stand, zodra een tijdige schriftelijk acceptatie van het aanbod TSB heeft bereikt, dan wel indien, de levering van de producten c.q. de uitvoering van de werkzaamheden door TSB is begonnen en/of door schriftelijke acceptatie door TSB. Als de aanvaarding afwijkt van het aanbod is TSB daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.

3. De overeenkomst tussen TSB en een andere partij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

4. Indien de andere partij een aanbod aanvaardt, behoudt TSB het recht om het aanbod binnen 5 dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

5. Als het belang van de andere partij onmiddellijk gehele of gedeeltelijke levering van werkzaamheden door TSB vereist of als dit door de andere partij wordt verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen vanaf het moment dat gestart wordt met de werkzaamheden.

6. TSB kan nimmer worden gehouden om werkzaamheden zodanig uit te voeren dat die uitvoering op welke wijze dan ook strijdig zijn met geldende wet- of regelgeving of gedragsregels.

7. Als TSB ter uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van de toestemming en/of medewerking van derden en deze niet, niet tijdig of niet volledig wordt verleend, mag TSB de overeenkomst desgewenst opzeggen. TSB is dan gerechtigd om de reeds gemaakte en nog te maken kosten in verband met de werkzaamheden bij de andere partij in rekening te brengen, zonder dat er recht op verhaal van enige (schade)vergoeding op TSB bestaat.

8. Het staat TSB vrij de werkzaamheden voor eigen risico (deels) te laten uitvoeren door derden, waaronder ondergeschikten. Als TSB de werkzaamheden (deels) wenst te laten uitvoeren door derden in samenspraak met en/of op verzoek van de andere partij, voeren de ingeschakelde derden en/of de ondergeschikten van de andere partij de werkzaamheden geheel voor eigen rekening en risico uit. TSB is dan slechts verantwoordelijk voor de kwaliteit van eigen werk.

Artikel 3 – Informatie

1. TSB baseert haar dienstverlening op de door de andere partij verstrekte gevraagde en ongevraagde informatie. Hierbij mag TSB ervan uit gaan dat de door de andere partij verstrekte informatie juist is.

2. De andere partij draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan TSB aangeeft dat deze noodzakelijk is of waarvan redelijkerwijs Algemene voorwaarden TSB Infra Solutions Versie mei 2018 2 begrepen dient te worden dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst, (tijdig) aan TSB worden verstrekt op door TSB te bepalen wijze. Als de voor de uitvoering van de overeenkomst en/of opdracht benodigde informatie niet (tijdig) aan TSB is verstrekt, heeft TSB het recht de uitvoering op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten volgens haar tarieven in rekening te brengen.

3. De andere partij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van TSB krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de overeenkomst of werkzaamheden.

4. De andere partij is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven materialen.

5. De andere partij vrijwaart TSB voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de andere partij of derden verstrekte informatie, tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen etc. Artikel

4 – Prijzen

1. De door TSB opgegeven prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten. Ook zijn de kosten voor grond-, herstel- of ander civiel of bouwkundig werk, voor aansluiting van gas, water, elektriciteit of andere infrastructurele voorzieningen, ter voorkoming of beperking van schade aan op of bij het werk aanwezige zaken, voor afvoer van materialen, bouwstoffen of afval en eventuele reisen verblijfkosten niet in de prijs inbegrepen.

2. Als partijen voor het verrichten van bepaalde werkzaamheden en/of voor bepaalde producten vooraf een vaste prijs hebben afgesproken, en het verlenen hiervan tot extra werkzaamheden/prestaties dwingt die redelijkerwijs niet geacht kunnen worden onder die vaste prijs te vallen, zal TSB de andere partij tijdig informeren over financiële consequenties hiervan.

3. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van TSB, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief btw.

4. Zolang de werkzaamheden dan wel de overeenkomst niet zijn voltooid is TSB gerechtigd om tussentijds te factureren (per efactuur).

5. Het honorarium van TSB is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij anders is overeengekomen.

6. Een stijging van kostprijsbepalende factoren, tenminste door wijziging van berekende prijzen, lonen, invoerrechten of heffingen, essentiële hulpmaterialen, grondstoffen of onderdelen van producten of werkzaamheden en/of wijziging van de wisselkoers, ontstaan na het sluiten van de overeenkomst mag worden doorberekend aan de andere partij als de nakoming van de overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid. De andere partij is gehouden de prijsstijging te voldoen tegelijk met betaling van de hoofdsom en/of de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn. TSB is ook gerechtigd om over te gaan tot verhoging van een vaste overeengekomen prijs.

7. Bovendien mag TSB het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan TSB dat in redelijkheid niet van TSB mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. TSB zal de andere partij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. TSB zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

8. Aanbiedingen, prijzen en uurtarieven gelden niet automatisch voor nieuwe overeenkomsten dan wel opdrachten. Tarieven mogen door TSB jaarlijks worden aangepast.

9. Een samengestelde prijsopgave verplicht TSB niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 5 – Betaling

1. Als niet anders bepaald, dient de betaling van alle facturen van TSB zonder korting, beroep op verrekening of opschorting in euro’s plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op de door TSB aangegeven (IBAN)bankrekening.

2. Bij niet tijdige of onvolledige betaling behoudt TSB zich het recht voor om het uitvoeren van werkzaamheden op te schorten. Als de andere partij niet (tijdig of niet volledig) betaalt, zal TSB14 dagen na factuurdatum de wettelijke rente in rekening brengen en behoudt TSB zich het recht voor om 14 dagen na eerste aanmaning buitengerechtelijke kosten, berekend volgens de meest recente wetgeving, in rekening te brengen.

3. De andere partij is steeds gerechtigd een overeenkomst en/of de werkzaamheden in te trekken of te wijzigen. In dat geval is de andere partij altijd gehouden aan TSB het volledige overeengekomen bedrag en gemaakte kosten te betalen voor geleden verlies c.q. gederfde winst.

4. Bij het aangaan van overeenkomst heeft TSB het recht de andere partij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 % van de prijs te verplichten.

5. TSB heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende informatie, bescheiden en andere zaken van de andere partij, tot aan het moment waarop de andere partij al hetgeen hij verschuldigd is aan TSB, heeft voldaan.

6. Door de andere partij gedane betalingen strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan. TSB kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de andere partij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. TSB kan volledige aflossing van de Algemene voorwaarden TSB Infra Solutions Versie mei 2018 3 hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. In geval van liquidatie, ontbinding, faillissement of surseance van betaling van de andere partij, als de betalingstermijn is verstreken of de andere partij overlijdt of onder curatele wordt gesteld zijn de vorderingen van TSB en de verplichtingen van de andere partij jegens TSB onmiddellijk opeisbaar.

8. Als de andere partij een door TSB ingeschakelde derde betreft, verklaart deze uitdrukkelijk dat zij pas over zal gaan tot facturering aan TSB na oplevering van het definitieve werk aan de partij waar deze aan gericht is (de uiteindelijke opdrachtgever c.q. klant van TSB), waarbij betaling door TSBdient te geschieden binnen 7 dagen na ontvangst door TSB van betaling voor het definitief opgeleverde werk van de partij waarvoor de werkzaamheden zijn verricht.

9. De andere partij is verplicht op verzoek van TSB een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de andere partij hier niet binnen de gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. TSB heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbinden en de schade op de andere partij te verhalen.

10. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de andere partijen c.q. opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag. Bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap zijn hoofdelijk mede aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap door of ten aanzien van welke TSB enige opdracht is gegeven(waaronder een opdracht tot oprichting van een rechtspersoon of personenvennootschap).

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

1. TSB zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. TSB heeft een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverplichting.

2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft TSB het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan TSB de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de andere partij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4. Indien door TSB of door TSB ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de andere partij of een door de andere partij aangewezen locatie, draagt de andere partij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5. De andere partij moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen.

6. De andere partij zorgt ervoor dat TSB de werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan (laten) verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaamheden de beschikking krijgt over de benodigde voorzieningen, zoals gas, water en elektriciteit, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte en op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven voorzieningen.

7. Wanneer de andere partij zijn verplichtingen zoals omschreven in de vorige leden niet nakomt en daardoor vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de andere partij alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van TSB dit toelaat. De andere partij is aansprakelijk voor alle voor TSB uit de vertraging voortvloeiende schade.

Artikel 7 – Levering

1. Is de andere partij een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.

2. (Onderdelen van) werkzaamheden worden als ‘opgeleverd’ beschouwd als TSB schriftelijk aan de andere partij heeft medegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid, de andere partij het betreffende heeft goedgekeurd of (deels) in gebruik genomen heeft of de andere partij het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname van het werk niet in de weg staan.

3. De andere partij is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden geleverd. Als de andere partij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, zal de andere partij in dat geval alle overeengekomen en redelijke extra kosten verschuldigd zijn.

4. Alle door TSB geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, adviezen, rapporten, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van TSB totdat de andere partij alle navolgende verplichtingen uit alle met TSB gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 8 – Termijnen

1. Een afgesproken termijn door TSB geldt nimmer als een fatale termijn, maar slechts als richtlijn. Ingeval van niet-tijdige aflevering dient de andere partij TSB derhalve uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog te leveren, alvorens sprake is van verzuim van TSB. Een afgesproken termijn begint te lopen op het moment dat de andere partij alle door TSB gevraagde informatie aan TSB verstrekt heeft.

2. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat pas in wanneer over alle (commerciële en technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en definitieve, goedgekeurde tekeningen etc. in het bezit zijn van TSB, de overeengekomen Algemene voorwaarden TSB Infra Solutions Versie mei 2018 4 (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering is voldaan.

3. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd nodig om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door TSB worden de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als het meerwerk en/of de voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van TSB kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.

4. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de ontstane vertraging.

5. Overschrijding van de overeengekomen levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft in geen geval recht op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.

6. De overeenkomst kan – tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is – door de andere partij niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij TSB de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 6:265 BW.

Artikel 9 – Wijziging van omstandigheden

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. TSB zal de andere partij zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en /of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal TSB de andere partij hierover tevoren inlichten.

4. TSB heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten, als hij door omstandigheden die bij het sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren, buiten zijn invloedssfeer, tijdelijk zijn verplichtingen niet na kan komen.

5. Onder omstandigheden die niet door TSB te verwachten waren en die buiten zijn invloedssfeer liggen, worden onder andere verstaan de omstandigheid dat leveranciers en/of onderaannemers van TSB niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, overmacht, het weer, aardbevingen, brand, verlies of diefstal van gereedschappen, het verloren gaan van te verwerken materialen, ziekte, wegblokkades, stakingen of werkonderbrekingen, import- of handelsbeperkingen, bedrijfs- of energiestoringen, overmacht bij een ingeschakelde derde en technische storingen.

6. TSB heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat TSB zijn verplichtingen had moeten nakomen.

7. TSB is niet meer bevoegd tot opschorting als de tijdelijke onmogelijkheid tot nakoming meer dan 4 maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan pas na afloop van deze termijn en wel uitsluitend voor dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen worden ontbonden. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

8. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke TSB bekend waren toen hij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan TSB de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd nodig om de werkzaamheden onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van TSB kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

9. Voor zoveel TSB ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is TSB gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De andere partij is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 – Meer- en minderwerk

1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minderwerk als er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specificaties en/of als de door de andere partij verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.

2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de overeenkomst.

3. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag TSB bij de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij de andere partij in rekening brengen. Deze bepaling geldt niet voor minderwerk als gevolg van een verzoek van TSB.

Artikel 11 – Gebreken en klachten

1. De andere partij dient de geleverde producten en/of werkzaamheden bij of uiterlijk binnen 8 dagen na oplevering te (laten) onderzoeken. De andere partij dient dan na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt.

2. Worden zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient de andere partij deze binnen 8 dagen na oplevering uitdrukkelijk schriftelijk aan TSB te melden. Hierna kan de andere partij geen beroep meer doen op een gebrek.

3. Niet-zichtbare gebreken dient de andere partij binnen 8 dagen na ontdekking respectievelijk het moment waarop het gebrek redelijkerwijs ontdekt had kunnen en moeten worden, doch uiterlijk binnen 6 maanden na oplevering, uitdrukkelijk schriftelijk te melden aan TSB. Hierna kan de andere partij geen beroep meer doen op een gebrek. Algemene voorwaarden TSB Infra Solutions Versie mei 2018 5

4. Als TSB reclames erkent, heeft zij, alle rechten van de andere partij op schadevergoeding uitgesloten, het recht om de producten terug te nemen en van (verdere) levering af te zien tegen terugbetaling van de koopprijs, te verlangen dat de andere partij de producten met korting op de koopprijs behoudt of om de producten te vervangen of te herstellen. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, is TSB slechts aansprakelijk binnen de grenzen van deze voorwaarden.

5. Tijdig reclameren schort de betalings- en afnameverplichting niet op.

6. Alle klachten over een factuur van TSB dienen schriftelijk binnen 7 dagen na verzenddatum van deze kenbaar te worden gemaakt. Na verstrijken van deze termijn wordt de andere partij geacht in te stemmen met de factuur.

7. Aan de producten en/of werkzaamheden door/via TSB geleverd, kunnen geen garanties worden ontleend.

8. Indien uit onderzoek is komen vast te staan dat een klacht ongegrond is komen de kosten die met het onderzoeken van de klacht gemoeid zijn voor rekening van de andere partij.

Artikel 12 – Opzegging en annulering

1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de andere partij, heeft TSB recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan TSB zijn toe te rekenen. Voorts is de andere partij alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de andere partij. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TSB zal deze waar mogelijk in overleg met de andere partij zorgdragen voor de overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de andere partij toerekenbaar zijn. Hieruit voortvloeiende kosten worden in dat geval aan de andere partij in rekening gebracht.

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door TSB, zal TSB in overleg met de andere partij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de andere partij toerekenbaar zijn.

4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor TSB extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de andere partij in rekening gebracht.

5. Indien en voor zover zich wijzigingen voordoen ten aanzien van de inhoud en/of het moment van levering van de overeengekomen diensten wordt in overleg tussen beide partijen gewerkt aan een voor beiden aanvaardbare oplossing. Pas nadat dit niet tot een voor beiden bevredigende resultaat leidt gelden de overige leden van dit artikel.

6. Bij annulering door de andere partij vóór 1 maand voorafgaande aan de overeengekomen door TSB te verrichten werkzaamheden of datum va oplevering c.q. afronding van de opdracht is de andere partij 50% van de overeengekomen som jegens TSB verschuldigd. Indien binnen 1 maand voorafgaande aan overeengekomen activiteit door de andere partij wordt geannuleerd is deze 80 % van de overeengekomen som jegens TSB verschuldigd. Alles onverminderd het recht van TSB op vergoeding door de andere partij van de (in)directe schade als gevolg van de annulering.

7. Bij annulering door de andere partij is deze verplicht de overeengekomen prestatie alsnog te leveren vóór een latere door TSB naar redelijkheid te stellen termijn. Eventuele meerkosten, indien en voor zover aantoonbaar uit deze termijnwisseling voortvloeiend, komen voor rekening van de andere partij.

8. Alle vorderingen van TSB op de andere partij zijn onmiddellijk opeisbaar als na het sluiten van de overeenkomst aan TSB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; de verzochte zekerheid binnen de gestelde termijn uitblijft of onvoldoende is; door vertraging aan de zijde van de andere partij niet langer nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd; de andere partij de betalingscondities niet in acht neemt en/of anderszins diens verplichtingen niet nakomt. In deze gevallen is TSB bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 13 – Opschorting en ontbinding

1. TSB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: de andere partij de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. na het sluiten van de overeenkomst TSB ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de andere partij de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de andere partij slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. de andere partij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

2. Voorts is TSB bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TSB op de andere partij onmiddellijk opeisbaar. Indien TSB de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. TSB behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. Algemene voorwaarden TSB Infra Solutions Versie mei 2018 6

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. TSB is slechts aansprakelijk voor zover dat uit dit artikel blijkt, tenzij de schade bewezen te wijten is aan opzet of grove schuld van TSB. De aansprakelijkheid van TSB is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van TSB in dat geval wordt uitgekeerd. Als de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van TSB te allen tijde beperkt tot het maximale bedrag dat gefactureerd is voor (dat deel van) de dienst waar de schade uit voortvloeit en waar de aansprakelijkheid betrekking op heeft met een maximum van € 5.000,-.

2. TSB is nimmer aansprakelijk voor: schade in geval van overmacht; schade doordat de andere partij, diens ondergeschikte en/of een derde zelf wijzigingen aanbrengt aan de producten en/of werkzaamheden uitvoert of laat uitvoeren door een ander dan TSB; gevolgschade, waaronder in ieder geval wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie of winstderving van de andere partij, verband houdende met (niet tijdige) leveringen, producten en/of werkzaamheden van TSB; opzichtschade. Hieronder wordt tenminste verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt. De andere partij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; Schade ontstaan, doordat zij haar dienstverlening heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie; voor kosten, schaden en interesten, die voor TSB of voor derden mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van daden of nalatigheden van personen in dienst van TSB, door TSB ingeschakelde derden, door zaken (onder opzicht van TSB) of door TSB geleverde producten.

3. De andere partij is gehouden TSB te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle schade, kosten en interesten waarvoor TSB door derden ter zake van het in het vorige lid gestelde mocht worden aangesproken. Tevens vrijwaart de andere partij TSB uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden met betrekking tot recht van industriële en intellectuele eigendom op door de andere partij aan TSB verstrekte gegevens, die bij de uitvoering worden gebruikt.

4. De andere partij vrijwaart TSB voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid in een product dat door de andere partij aan een derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door TSB geleverde producten of materialen.

5. De andere partij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van TSB, van de andere partij en/of van derden, zoals gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.

6. De andere partij vrijwaart TSB voor aanspraken van derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk veroorzaakt door het gebruik van reeds opgeleverde delen.

7. Als de andere partij aan TSB informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert de andere partij dat dezen vrij zijn van virussen en defecten. Eventuele door het gebruik van deze materialen veroorzaakte schade dient door de andere partij te worden vergoed. 8. In geen geval is er sprake van een bewijslast voor TSB.

Artikel 15 – Risico-overgang

Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de andere partij over op het moment waarop deze aan de andere partij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de andere partij of van een door de andere partij aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 16 – Geheimhouding en privacy

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, TSB gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en TSB zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is TSB niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. TSB is niet gerechtigd de informatie, die aan hem door de andere partij ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval TSB voor zichzelf optreedt in enige rechtsgang of andersoortige procedure, waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Tenzij daartoe door TSB voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal de andere partij de inhoud van rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van TSB, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. De andere partij zal er tevens voor zorgdragen dat derden niet van in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. TSB zal zijn verplichtingen tevens opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

5. De andere partij geeft door het aangaan van een overeenkomst met TSB toestemming aan TSB zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor TSB en worden niet aan derden verstrekt, tenzij anders overeengekomen of als TSB hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.

6. TSB legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of Algemene voorwaarden TSB Infra Solutions Versie mei 2018 7 tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

7. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt bij TSB, als het gaat om het verwerken door TSB van persoonsgegevens van de andere partij.

Artikel 17 – Intellectuele eigendom en auteursrechten

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, hieronder in ieder geval, doch niet uitsluitend, auteursrecht, octrooi, merkenrecht en rechten gerelateerd aan handelsnamen begrepen, met betrekking tot de door TSB verstrekte, verkochte en/of geleverde producten, inclusief rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., berusten bij TSB of haar licentiegevers. TSB blijft te allen tijde de rechthebbende van alle rechten van industriële en/of intellectuele eigendom daarvan, ook als deze rechten zijn ontstaan in het kader van de overeenkomst. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door TSB of bij wet toegestaan, mag niets uit de door TSB verstrekte, verkochte en/of geleverde producten op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt, verveelvoudigd en/of verstrekt aan derden waarvan vermoed kan worden dat zij de rechten van TSB zoals bedoeld in dit artikel zullen schenden.

2. Het is de andere partij tevens niet toegestaan enige aanduiding omtrent rechten van intellectuele en industriële eigendom uit of van producten van TSB te verwijderen en/of te wijzigen.

3. TSB behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4. Bij overtreding van de verboden uit dit artikel, verbeurt de andere partij een niet voor matiging vatbare boete ter grootte van 40% van het volledige factuurbedrag met een minimum van € 5.000,- per geval of per product en een bedrag van € 2.500,- per dag dat de schending voortduurt. Tevens verbindt de andere partij zich het in dit artikel vervatte verbod en het boetebeding op te leggen aan rechtsopvolgers in de vorm van een kettinggeding, aldus dat ook die rechtsopvolgers en hun rechtsopvolgers ter zake jegens TSB gebonden zijn. Bij niet nakoming van deze verplichting zal de andere partij, respectievelijk diens rechtsopvolger, jegens TSB een niet te matige, direct opeisbare boete verbeuren van € 50.000,- per geval.

Artikel 18 – Monsters en modellen

1. Is aan de andere partij een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde of behoeft te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

2. Alle afbeeldingen, prototypes, tekeningen, rapporten, gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, gegevens met betrekking tot de toepasbaarheid van de apparatuur, in prijslijsten, op de website van TSB, in folders, brochures en advertenties worden met de grootst mogelijk zorg samengesteld en gelden echter slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 19 – Slotbepalingen

1. Partijen staan ervoor in dat alle informatie die van de andere partij verkregen wordt, vertrouwelijk behandeld zal worden. De andere partij zal de inhoud van alle, al dan niet schriftelijke, uitingen van TSB niet openbaar maken, tenzij TSB daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft gegeven.

2. TSB kan en mag deze voorwaarden te allen tijde wijzigen en/of aanvullen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.

3. Alle rechtsvorderingen jegens TSB, schadevergoedingsaanspraken inbegrepen, verjaren en/of vervallen na een termijn van 1 jaar nadat de betreffende vordering en/of aanspraak is ontstaan.

4. Op alle overeenkomsten met TSB is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

5. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met overeenkomsten met TSB zullen bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar TSB zijn vestiging heeft. Dit voor zover de wet niet dwingend een andere competente rechtbank aanwijst. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

6. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is bindend en steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

7. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin enige andere internationale regeling die uitgesloten kan worden.

8. Deze voorwaarden zijn laatstelijk gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 30 mei 2018. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold tijdens het tot stand komen van de rechtsbetrekking met TSB. Een exemplaar van deze voorwaarden zal te allen tijde na uw schriftelijk verzoek kosteloos aan u worden toegezonden.